รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1รหัสวิชา ว30221 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง  :    รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง
                 อะตอมและตารางธาตุ  รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1รหัสวิชา ว30221
                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2560

โรงเรียน    : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผู้รายงาน   : นายอำพันธ์  วันธงไชย
ปีที่รายงาน :  2561


                                                                                  บทคัดย่อ

               การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 รหัสวิชา ว30221 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ตำบลหมากแข้ง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 รหัสวิชา ว30221 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 รหัสวิชา ว30221 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1รหัสวิชา ว30221 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 รหัสวิชา ว30221ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ านวน 226 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 31 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1  รหัสวิชา ว30221 จ านวน 7 เล่ม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 76.50/76.53 2 ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.28 – 0.78ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.26 – 0.75 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.813) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 รหัสวิชา ว30221 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ โดยมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r)ตั้งแต่ 0.30 – 0.54 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทั้งฉบับจากการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.77การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 รหัสวิชา ว30221 ที่สร้างและพัฒนาจนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 20 ชั่วโมงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test Dependent Samples) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
         1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1รหัสวิชา ว30221 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 78.02/79.19
         2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 รหัสวิชา ว30221 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ0.5911 หรือนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 59.11
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 รหัสวิชา ว30221 มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 รหัสวิชา ว30221 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @