การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรู้
                   โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
ชื่อผู้วิจัย       นางอนุรี กรีมละ
สถานศึกษา   โรงเรียนบ้านสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ปีที่จัดทำ        2560

                                                         บทคัดย่อ
                      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ
              (1)    เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัด
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (2)เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนบ้านสุขสำราญ จังหวัดระนอง จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 22 คนการทดลองใช้ระยะเวลาทดลอง วันละ 40 นาที สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เป็นเวลา 5 สัปดาห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีค่าความเหมาะสมระหว่าง 4.60-4.80แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน
2 ชุดที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43-0.65 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20-0.76และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72แบบวัดเจตคติของเด็กปฐมวัย  ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้  โดยใช้สมองเป็นฐานจำนวน 1 ชุด Alpha Coefficient ของ Cronbach เท่ากับ 0.76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t –test (dependent)วิเคราะห์ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ผลการวิจัยพบว่า
                  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และเจตคติที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05
โดยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และเจตคติสูงกว่าก่อนได้รับการจัดป
ระสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @