รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา   นางเกวลิน ไชยสวัสดิ์

โรงเรียน      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ปีการศึกษา  2560

 

บทคัดย่อ

                      การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) ชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซตและการหาเซตย่อยเซตกำลังโดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชุดที่ 2 การดำเนินการของเซตโดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชุดที่ 3 การหาจำนวนสมาชิกของเซตโดยใช้กลวิธี SQRQCQ 2) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนประจำชุดการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมจำนวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการศึกษาพบว่า

                1. ชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 81.73 / 92.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @