รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง                 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา
                       และมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา         ดวงมณี  ทองนาเมือง

สถานที่ศึกษา     โรงเรียนศรีจอมทอง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ปีที่ทำการศึกษา  2560


                                             บทคัดย่อ

                         รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ แม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนศรีจอมทอง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 34 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด 3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าที และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                        ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.65/89.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ หลังการใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.54)

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @