รายงานผลการสร้าง และการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านสุขฤทัย

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการสร้าง และการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์
                            เรื่อง  ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย  
                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
                            และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
ชื่อผู้ศึกษา             นายสันติ  ภิระบรรณ
ปีที่ทำการศึกษา      2559

                                                        บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ  E1/E2  ของชุดการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ  80/80  วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม  (ประวัติศาสตร์)  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของทวีปเอเชีย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย  
ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มี
ผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต  3   จำนวน  24  คน  ชาย 12  คน  หญิง  12  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
 เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของทวีปเอเชียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
หลังเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชียและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่  การหาประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
    1.  เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของทวีปเอเชีย มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เท่ากับ  80/80  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  83.75/86.11
    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีคะแนน
ความก้าวหน้าเฉลี่ย  14.58 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  48.61
3.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย
มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย  4.94  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.07  
แสดงว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์
ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด


​​

​​

​​

​​

​​

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @