สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ICT พื้นฐาน 2 เรื่องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ICT พื้นฐาน2
                 เรื่องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย          นางสาวอุไรพร  พันธ์สุภา           


                                                     บทคัดย่อ

                 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์วิชา ICT พื้นฐาน2เรื่องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ICT พื้นฐาน 2โดยใช้สูตร เมกุยแกนส์
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ICT พื้นฐาน2  
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์วิชา ICT พื้นฐาน2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนธงธานี จำนวน 33 คนเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ วิชา ICT พื้นฐาน2 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
(independent sample)และการหาประสิทธิภาพบทเรียนของเมกุยแกนส์ (Meguigans)
                   ผลการวิจัยพบว่า  1) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ สถานการณ์ปัญหา ธนาคารความรู้ ฐานความช่วยเหลือ ปรึกษาครูผู้สอน
และสนทนากับกลุ่มเฟสบุ๊ค  2) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์เท่ากับ 1.17  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) และ5)ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด (X ̅  = 4.60, S.D.= 0.34)

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @