การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำประกอบการสอนโดยใช้รูปแบบ การสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

                                               บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง          การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำประกอบการสอนโดยใช้รูปแบบ
                   การสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        
ชื่อผู้รายงาน   นางสาวสุดารัตน์  กลิ่นบุบผา    
ปีที่รายงาน     2561    
———————————————————————————————————————–
             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  สะกดคำ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ     
     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุบาลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนที่มีผลการประเมินการเขียนสะกดคำไม่ผ่านเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคำ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการทดสอบก่อนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ จำนวน 7 ชุด ประกอบการสอนตามกระบวนการสอนซิปปาโมเดล  ใช้เวลาในการสอน 28 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง แล้วทำการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคำชุดเดิม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ  คะแนนระหว่างการใช้แบบฝึกแต่ละชุด หาค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนทดสอบหลังการสอนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคำ เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  คะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคำ  จากการทดสอบก่อนและหลังการสอน  โดยใช้สถิติไม่อิงค่าพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics)  โดยวิธีทดสอบเครื่องหมายของวิลค็อกสัน (Wilcoxon signed-rank test)    
     ผลการพัฒนาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.13/82.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80 / 80 ที่ตั้งไว้ และนักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำประกอบการสอนตาม  กระบวนการสอนซิบปาโมเดล  มีความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยหลังเรียน  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

4.3/5 - (46 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @