รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำ ในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำ
                        ในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
                        ปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ผู้รายงาน           นางชนาภา ศรีมณีชัย
ตำแหน่ง            ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ปีที่จัดพิมพ์        2560

 

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้ 1.เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ชลกันยานุกูล 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1)ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นชุดฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาเป็นผู้สร้างขึ้น จำนวน 6 เล่ม 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3)แบบประเมินความพึงพอใจของเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.02/82.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ มีคะแนนสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 18.26 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 45.65 และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 33.22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.05แสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ที่มีต่อชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทยทั้ง 6 เล่ม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @