รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Following in My Father’s Footsteps กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  Following in My Father’s
                  Footsteps กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ผู้รายงาน      นางฐิติพร   ทองเจริญ
ปีที่ศึกษา      ปีการศึกษา  2560
โรงเรียน       โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  1

                                                              บทคัดย่อ

                     รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Following in My Father’s
Footstepsกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์ 
1)  เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Following in My Father’s Footsteps
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Following in My Father’s Footsteps  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน และ 3)  เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด Following in My Father’s Footsteps กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test 
Post-test  Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน  14  คน  ซึ่งได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
       1)  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จำนวน 14 แผนใช้เวลาแผนละ 1 ชั่วโมง ใช้จัดการเรียนรู้กับหนังสืออ่านเพิ่มเติม  จำนวน 6  เล่มๆ ละ 2 แผน
แผนปฐมนิเทศและแผนปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน
2 แผน  รวมเวลาทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง  2)  หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  Following in My Father’s Footsteps
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน6  เล่ม 
3)  แบบทดสอบประจำเล่ม เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังจากการเรียนแต่ละเล่มซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย
ชนิด  4  ตัวเลือก เล่มละ 10 ข้อ  4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  Following in My Father’s Footsteps  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  5)  แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  Following in My Father’s Footsteps  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (Rating  Scale)  จำนวน 20  ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่า t-test กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
ผลการศึกษา พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  Following in My Father’s Footsteps  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.71/81.19  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  Following in
My Father’s Footsteps กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.58

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @