รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการสืบเสาะ ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ว32203 เรื่องคลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการสืบเสาะ
                   ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
                   รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ว32203  เรื่องคลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา        นางมนฤดี  สวงโท  
ปีที่พิมพ์       2561

                                                      บทคัดย่อ

                       การศึกษาครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  ก่อนเรียนและหลังเรียน   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30  จำนวน  37  คน  จาก  1  ห้องเรียน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้  มี  4  ชนิด  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  6  แผน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3   ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  1  ฉบับ  เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ ต้องการ  มีค่าอำนาจจำแนก  (B)  ระหว่าง  0.24  ถึง  0.64   และ  ค่าความยาก  (P)  ระหว่าง  0.52  ถึง  0.80   ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.37  ถึง  0.80  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.71  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติในการทดสอบ  ที  (t-test  for Dependent  Samples)

    ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้
                1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   มีประสิทธิภาพ  84.04 / 82.83  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  
                2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ  0.7864  แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ทำให้นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ  78.64
                3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  ว32203  เรื่อง  คลื่นกล  มีค่าเฉลี่ย  4.70  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


    

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @