เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสทิงพระวิทยา

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสทิงพระวิทยา

พัฒนาโดย
นางดาวเพ็ญ   สุวรรณศิลป์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16


 
ปกนวัตกรรม
 
คำนำ
 
คำแนะนำ
 
แบบฝึก

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @