ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์
รายวิชาฟิสิกส์ 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

 

พัฒนาโดย
นางสาวอรสิริ   ตันสกุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17


หน้าปก
คำนำ สารบัญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 

5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @