การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัย เข้าใจภัยใกล้ตัว

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานที่ศึกษา        การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว

ผู้ศึกษา                 นายชัยพัฒน์ อุทาโย    ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่ศึกษา              พ.ศ. 2560


                                                                    บทคัดย่อ


                    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัย เข้าใจภัยใกล้ตัว  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 14 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน 2) ชุดการเรียนรู้กลุ่ม เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว จำนวน  7  ชุด    3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์(E1/ E2)  t-test แบบ Dependent  ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า

    1. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.89/83.89  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

    3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @