แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL เรื่องความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL เรื่องความน่าจะเป็น
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค32102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสิริยา   ลาสุธรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @