ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน

KRUPUNMAI SHARE

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขวัญสันเทียะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5

 


ผลงานวิชาการ

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @