รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องพันธุกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องพันธุกรรม
                   โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ผู้ศึกษา         นางสาวสิรินาถ  ชุมพาที

สังกัด          โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีการศึกษา    2560

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียน และหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรม        การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรีพัทลุง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จำนวน 49 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด ใช้เวลา 18 ชั่วโมง 2) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะ หาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจง ขั้นตอนการใช้ และแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 5 ชุด 12 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จำนวน 1 ฉบับ 5 สถานการณ์ และ 5)แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t – test dependent) ผลการศึกษาพบว่า

     1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.09/82.39 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

    3. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการใช้ชุดกิจกรรม        การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

    4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม อยู่ในระดับมาก


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @