การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัย เข้าใจภัยใกล้ตัว

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานที่ศึกษา      การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                           เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว
ผู้ศึกษา                นายชัยพัฒน์ อุทาโย    ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีที่ศึกษา             พ.ศ. 2560

                                                          บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 14 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน 2) ชุดการเรียนรู้กลุ่ม เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว  จำนวน  7  ชุด    3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว  มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์(E1/ E2)  t-test แบบ Dependent  ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า
    1. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.89/83.89  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย  เข้าใจภัยใกล้ตัว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 


คลิ๊กที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @