ชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ30209) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล
                 วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

โรงเรียน      สว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ผู้รายงาน     นางขวัญนคร  ศิริขันธ์  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

ปีที่พิมพ์       2560

 

บทคัดย่อ

 

          การพัฒนาชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสว่างแดนดิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  และ  4)  เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ใช้รูปแบบการวิจัย  one group pretest–posttest design  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลอง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/7  โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  จำนวน 39 คน  ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ทดลอง  ได้แก่  1)  ชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสว่างแดนดิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  จำนวน  10  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน  10  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยากง่าย (P) 0.30 – 0.80  ค่าอำนาจจำแนก (B) 0.22 – 0.70  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.89  และ  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้  ชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  จำนวน  15  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า  t – test  แบบอิสระ  (Independent  Sample)

          ผลการวิจัยพบว่า

  1.  ชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสว่างแดนดิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.24/82.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  

  2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสว่างแดนดิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  เท่ากับ 0.5913 แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น         คิดเป็นร้อยละ 59.13

  3.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสว่างแดนดิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงสากล  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (อ30209)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสว่างแดนดิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อยู่ในระดับมากที่สุด       


     

        

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ปีการศึกษา 2564

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @