รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้น ประถมศึกษาปีที่5

KRUPUNMAI SHARE

ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้น ประถมศึกษาปีที่5

ผู้รายงาน นายอดิศักดิ์   บุญล้ำเลิศ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จงัหวัด กำแพงเพชร

ปี การศึกษา 2556
 


 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ  เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกnโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @