รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ผู้รายงาน      นางสาวศรินทร์ทิพย์  ขุมทอง
ตำแหน่ง       ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)   
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1
ปีการศึกษา  2560

                                                            บทคัดย่อ

              รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  16  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  9  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating Scale)  จำนวน  15  ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t-test (dependent Samples)    
              ผลการศึกษา  พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  E1 / E2  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ  89.59 / 84.79  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  ประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  มีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7838  คิดเป็นร้อยละ  78.38  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับที่มากขึ้นไป
    

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @