ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE


เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา
วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาโดย

นางสาวสุธาสินี  ณ เวชรินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนสถชุราษฎร์ธานี 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

ดาวน์โหลดที่นี่
 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @