การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยใช้บทเรียนการ์ตูน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองขวาง

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน
                 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ  สำหรับนักเรียน
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนคลองขวาง
ผู้รายงาน    นายวรวิทย์  โก้จันทึก
ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนคลองขวาง  
                 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ปีที่พิมพ์     2561

                                                                     บทคัดย่อ

                     การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนคลองขวาง  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษา  1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนคลองขวาง  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนคลองขวาง  ที่พัฒนาขึ้น  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนคลองขวาง  ที่ได้พัฒนาขึ้น  กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  22  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  18  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน – หลังเรียน  จำนวน  40  ข้อ  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้  7  หน่วย ๆ  ละ  10  ข้อ  รวม  70  ข้อ  แบบประเมินความพึงพอใจ  และบทเรียนการ์ตูน  จำนวน  5  เล่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้  
         1.  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนคลองขวาง  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  80.52/85.34  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80  
         2.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนคลองขวาง  ปรากฏว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย  71.14   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย  85.34  ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้  มีค่าเท่ากับ  0.4921  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้หรือพัฒนาการในการเรียนเพิ่มขึ้น  ร้อยละ  49.21
         3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนคลองขวาง  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม  มีค่าเฉลี่ยที่  4.27  S.D.  0.73  อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
                      โดยสรุปแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนคลองขวาง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  มีความสุขในการศึกษาเรียนรู้และมีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมาก  นักเรียนตั้งใจในการเรียนอย่างจริงจัง  แผนพัฒนาดังกล่าว  สามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งสอดคล้องและสนองแนวนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @