รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip AlbumVista Pro 7.0 วิชาการสร้าง e-Book กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip AlbumVista Pro 7.0  
                     วิชาการสร้าง  e-Book   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์)
                     สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา          นางดวงสุวรรณ  ลาแสดง
ตำแหน่ง         ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
หน่วยงาน       โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม   อำเภอโคกศรีสุพรรณ        
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ปีที่ศึกษา        2560
 
 
                                                                  บทคัดย่อ
 
                  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 วิชาการ สร้าง e-Book  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 วิชาการสร้าง e-Book กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ที่มีต่อการ เรียนด้วย บทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 วิชาการสร้าง e-Book กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จ านวน ทั้งหมด 1 ห้องเรียน รวม 21  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 จำนวน 6 เล่ม มีความเหมาะสมในระดับดีมาก 2) แผนการ จัดการเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista 100 Pro 7.0 จำนวน 18 แผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากที่สุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน ออนไลน์  ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า 1. บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม  FlipAlbum Vista Pro 7.0 วิชาการสร้าง e-Book กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 86.35 / 87.77  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้าง eBook ด้วยโปรแกรม  FlipAlbum Vista Pro 7.0 วิชาการสร้าง e-Book กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน โดยได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.33 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.71 และค่า ความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.06 3. ความพึงพอใจส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    โรงเรียนด่านม่วงค าพิทยาคม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ที่มีต่อการเรียนด้วย โดยการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม  FlipAlbum Vista Pro 7.0 วิชาการสร้าง e-Book กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ในภาพรวมอยู่ใน ระดับพึงพอใจมาก สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้าง e-Book ด้วย โปรแกรม  FlipAlbum Vista Pro 7.0 วิชาการสร้าง e-Book กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจและท าให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นและกลุ่ม สาระอื่น ๆ ต่อไป

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @