การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎี
                  การสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รายวิชา
                  คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)
ผู้ศึกษา       วิไลลักษณ์   วังวลสินธุ์
สาขา          คณิตศาสตร์
ปีที่ศึกษา     2559

                                                             บทคัดย่อ

                     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา 2559  จำนวนนักเรียน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1) ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  (ค32101)  จำนวน 10 ชุด   2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง
ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยใช้  E1/E2  
และการทดสอบค่าที (t-test)  
    ผลการศึกษาพบว่า
        1.  ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) มีค่าเท่ากับ  83.48 / 81.87  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80
       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
      3.    นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น
โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.51

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @