รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                        ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  
ผู้รายงาน          นางสาวอำภา  แสงระวี

ปีการศึกษา        2560              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่  2  โรงเรียนวัดบ้านพริก   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  29  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  จำนวน  10  เล่ม   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การคูณ  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ย ( )   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติการทดสอบค่าที (t-test  for  Dependent  Samples)

          ผลการศึกษาพบว่า

          1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  84.12/83.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80

             2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

             3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @