ประสิทธิภาพการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

                                                   บทคัดย่อ

เรื่อง          ประสิทธิภาพการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์    
                เพื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
                ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน    นางสาวสิตา ดัชถุยาวัตร
ปีการศึกษา  2560

 

           การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาประสิทธิภาพการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

           ที่จัดทำขึ้น ตามเกณฑ์  80 / 80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนจากประสิทธิภาพการใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

           กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 29 คน จำแนกเป็น นักเรียน  ชาย จำนวน 9 คน นักเรียนหญิง จำนวน 20 คน

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ประสิทธิภาพการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นักเรียนเรียนร่วม) จำนวน 8 เล่ม คือ แบบทดสอบ ก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบทดสอบ หลังเรียน จำนวน 20 ข้อ

           ผลการศึกษา พบว่า

           1. เอกสารประกอบการเรียน ชุดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้               การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม                 มีประสิทธิภาพโดยภาพรวม เท่ากับ 85.22/86.84 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ คือ 80 / 80 ทุกเล่ม

           2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ หนังสือ เอกสารประกอบการเรียน ชุดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีนัยสำคัญทางสถิติ     ที่ระดับ .01

           ผลที่ปรากฏ เช่นนี้ เพราะนักเรียนได้เรียนรู้จาก เอกสารประกอบการเรียน ชุดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม ซึ่งผู้วิจัยจัดทำขึ้น พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ชัดเจน และยั่งยืน     เพราะผู้เรียนเข้าใจตนเองได้ดีนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @