รายงานการใช้และพัฒนาชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ  รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

เรื่องที่ศึกษา       รายงานการใช้และพัฒนาชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ  รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน           นางสาวศิริญญา  นรินทร์

ปีที่พิมพ์             พ.ศ. 2560                                                                                                   

                                                                        บทคัดย่อ

                การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์คือ 1)  เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ รายวิชา การงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนที่มีต่อ     ชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง     องค์กรธุรกิจ รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง องค์กรธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (), ร้อยละ, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีประสิทธิผล และสถิติการทดสอบค่าที ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples)   

                  ผลการศึกษาพบว่า   
                        1. ชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา    ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.80/85.93    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง        องค์กรธุรกิจ รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                        3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7169 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 0.7169 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.69

                       4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่มีต่อชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @