รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงาน          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้
                          ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  
ชื่อผู้รายงาน        นางสาวเกศสุดา  แสงพันธุ์ตา  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  
                          โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีที่รายงาน          พ.ศ. 2560

                                          บทคัดย่อ

                     การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและทดลองใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรายวิชา ภาษาไทย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมด 14 คน เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง   ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย (5) แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent Test
            ผลการศึกษาปรากฏว่า (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.19/81.73 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์มาตรฐาน 80/80)    (2) ค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทดสอบ    วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

                          คลิ็กที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @