รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง 20271 งานปูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา ง 20271 งานปูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา    นายบุญเลิศ    แก้วคุ้มภัย

ชื่อโรงเรียน   หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ปีที่ทำการศึกษา     ปีการศึกษา 2560

                                                              บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน  วิชา ง 20271  งานปูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา ง 20271  งานปูน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา   ง 20271  งานปูน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เลือกเรียน วิชา ง 20271  งานปูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย   1)เอกสารประกอบการเรียน  วิชา ง 20271  งานปูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 เล่ม   2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จำนวน 40 ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา ง 20271  งานปูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20  แผน และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 20271 งานปูน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ(E1/E2)และการทดสอบค่าที (t-test)

           ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน  วิชา ง 20271  งานปูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ81.55/81.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา ง 20271  งานปูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง 20271 งานปูน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51)

4. นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง 20271 งานปูน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับ มากที่สุด (x= 4.55,= 0.51)

 

  

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @