การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้ศึกษาค้นคว้า     นายสุพจน์  ใสแจ่ม
โรงเรียน              บ้านระเวียง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์
ปีที่พิมพ์              25ุ61
 
 
                                                                    บทคัดย่อ
 
                    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) หาดัชนีประสิทธิผล ของการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน บ้านระเวียง  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์  ค23101  ภาคเรียนที่ 1  ปี การศึกษา  2559  จ านวน  16  คน  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวมรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาคณิตศาสตร์  ค23101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  หน่วยที่ 3  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  จ านวน  16  แผน  2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  14  ชุด ๆ ละ  1  ชั่วโมง  รวม  14  ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบสอบถามชนิด มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  จ านวน  15  ข้อ    ผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น          วิชาคณิตศาสตร์  ค23101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สรุปผลได้ดังนี้   1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  78.44/76.04  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 75/75   2.  ดัชนีประสิทธิผลของประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ  0.6217    3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.45  หมายความว่า  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

 


การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @