แบบฝึกทักษะการอ่านเพิ่อความเข้าใจ ชุด INTRODUCTION TO PRACHUAP KHIRI KHAN

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน    แบบฝึกทักษะการอ่านเพิ่อความเข้าใจ ชุด INTRODUCTION TO PRACHUAP KHIRI KHAN
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา       นางกติกา  พฤกจันทร์
                  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียน      ธงชัยวิทยา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ใช้รูปแบบการวิจัย       แบบแผนการวิจัยแบบสองกลุ่ม และวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (the two group , pretest-postest design) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้(1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khanกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan  ประชากรที่ใช้การวิจัย คือ ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ21201 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนธงชัยวิทยา จำนวน 94  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan (2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan  และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ t               

ผลการวิจัย พบว่า

    1.  แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 82.82/84.71  

2.  คะแนนจากแบบทดสอบของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan สูงขึ้นจากคะแนนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

    4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด Introduction to Prachuap Khiri Khan อยู่ในระดับมากและระดับมากที่สุด


คำนำ
ผลงานทางวิชาการ

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @