รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน             รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary
                           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
                           โรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา           นางวรัญญา  เมืองเจียง

ปีที่ศึกษา             ปีการศึกษา 2560


บทคัดย่อ

                       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชุด  Fun with vocabulary  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ     ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  โรงเรียนอนุบาลพะเยา  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม    แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary จำนวน 9 เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้    แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 All around me  จำนวน 20 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ t – test (Dependent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า

                 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ 83.34/87.89 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์      ที่กำหนด 80/80 

                2.Iนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary สำหรับนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .05

                3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary สำหรับนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51


คลิ๊กที่นี่

4.5/5 - (14 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @