การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเซือม

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ 
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านเซือม

ผู้ศึกษา           นางสายพิน  เศษเพ็ง

ปีการศึกษา     2560

                                                           บทคัดย่อ

               การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านเซือม มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านเซือม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด  ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จำนวน  8  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และ  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการศึกษาพบว่า

               1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา

ปีที่  4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.06/82.17

              2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีค่าเท่ากับ 0.6548 แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  0.6548   หรือคิดเป็นร้อยละ  65.48

               3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @