แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น เล่ม 1 เรื่อง ความหมายของความน่าจะเป็น

KRUPUNMAI SHARE

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น เล่ม 1 เรื่อง ความหมายของความน่าจะเป็น
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พัฒนาโดย
นายชัยพงศ์  ฤทธิ์ขจร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา


ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @