การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง                     การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
                            การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning)  รายวิชาภาษาอังกฤษ
                            รหัสวิชา  อ16101  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา              นางโศภณิศ  กันทะกาลัง

                          ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย

                          สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่าน  เขต  1

ปีที่ศึกษา           2560

 

บทคัดย่อ

 

              ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการอ่านเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด  ใช้ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ16101  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  คือ  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ16101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อเปรียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) รายวิชาภาษา อังกฤษ รหัสวิชา อ16101 สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา อ16101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชน  บ้านอ้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่าน  เขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)

              เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 16 แผน 2) แบบฝึกทักษะ จำนวน 8 ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.37 ถึง 0.75  และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.55  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สูตรการหาประสิทธิภาพ(E1/E2)  สูตรการหาดัชนีประสิทธิผลและสถิติทดสอบค่าที (t-test) 

              ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

              1.  แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา อ16101  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ  81.71/82.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 80/80 

              2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา อ16101  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีค่าเท่ากับ 0.657534 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  0.657534 หรือคิดเป็นร้อยละ  65.75

              3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา อ16101  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

              4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา อ16101  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.82, = 0.49)

              โดยสรุป แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning)  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม  สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมเจตคติที่ดีให้นักเรียนรักในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @