รายงานผลการใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน    นายปิยะวัติ วังซ้าย   
ปีการศึกษา    2560

 

บทคัดย่อ

 

    รายงานผลการใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกประกอบ การเรียนรู้ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้เรื่องคำไทยแท้และ  คำยืมภาษาต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้เรื่องคำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศกับกลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีการปกติ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้เรื่องคำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศกับกลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีการปกติ   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 96 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจำนวนกลุ่มละ 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกประกอบการเรียนรู้เรื่องคำไทยแท้และ คำยืมภาษาต่างประเทศ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ แบบทดสอบ     วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าทางสถิติ t-test

    ผลการศึกษาพบว่า

    1.    แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.42/80.76  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้

    2.    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คำไทยแท้และ คำยืมภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (หลังเรียนร้อยละ 80.76 ก่อนเรียนร้อยละ 39.10)

    3.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียน 2 กลุ่มก่อนเรียน กับ   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียน 2 กลุ่มหลังเรียน แตกต่างกัน ดังนี้

        3.1    เมื่อเปรียบเทียบก่อนเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่เรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีการปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน (กลุ่มทดลองร้อยละ 39.10 กลุ่มควบคุมร้อยละ 39.38)

        3.2    เมื่อเปรียบเทียบหลังเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่เรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีการปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (กลุ่มทดลองร้อยละ 80.76 กลุ่มควบคุมร้อยละ 63.26)

    4.    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่เรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ มากกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีการปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (กลุ่มทดลองร้อยละ 97.04 กลุ่มควบคุมร้อยละ 89.42)


รายงานผลการใช้แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @