การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยง องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์

KRUPUNMAI SHARE

สุรางค์  พรหมสูงวงษ์.  (2559).  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยง
                                               องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
                                               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์.
ร้อยเอ็ด   :   โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์.

                                        บทคัดย่อ

                      มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์  2)  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์  3)  เพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์  และ  4)  เพื่อประเมินความพึงพอใจรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียน บ้านพรหมจรรย์  ใช้กรอบการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  ทำการศึกษา            ในกลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง  บทประยุกต์  ทำการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา  2559 – 2560  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้  ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง  บทประยุกต์  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์  วิเคราะห์หาคุณภาพค่าระดับความยากของแบบทดสอบ  (p)  และค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ (r) ที่มีค่าตั้งแต่ .20 ถึง .80  วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR – 20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค  (Cronbach)  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภายหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และ          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้            ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์
    ผลการศึกษา พบว่า
     1.  สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ คือ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งครูยังขาดการอธิบายและยกตัวอย่างให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอยู่น้อย และไม่เปิดโอกาสให้มีกิจกรรมฝึกทักษะ นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนยังขาดสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
     2.  รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์  หรือเรียกว่า  SURANG Model  ประกอบด้วยกิจกรรม             การเรียนรู้ 6 ขั้นได้แก่  ขั้นที่ 1  ขั้นตระเตรียม  (Stand by)  ขั้นที่ 2  ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ (Understanding)  ขั้นที่ 3  ขั้นสร้างผลที่ได้จากการเรียนรู้ (Realize)  ขั้นที่ 4  ขั้นวิเคราะห์              และสรุป  (Analysis & Conclusion)  ขั้นที่ 5  ขั้นสร้างความรู้ใหม่  (New Approach)  และขั้นทื่ 6 ขั้นประยุกต์ใช้ได้จริง  (Going to Apply)  
    3.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์  มีประสิทธิภาพ  88.77/82.70 ภายหลังการทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์  ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากคะแนนการทดสอบหลังเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานที่ตั้งไว้
คือ  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80
     4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้   ที่ส่งเสริมกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์     ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

 

3.6/5 - (12 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @