รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

 

ชื่อเรื่อง           รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดพระพุทธศาสนา 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา       นางสาวพฤษสดี  ธุระพัฒน์

ปีที่ศึกษา         ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

———————————————————————————————————————

บทคัดย่อ

 

                 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด  80 / 80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุดพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                ประชากร คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดตาหลวงคงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้ศึกษาได้สร้างและพัฒนาขึ้นเอง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระจำนวน 7 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายชั่วโมง  จำนวน 21  แผน  ใช้เวลาเรียน  21  ชั่วโมง  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละเล่ม มีลักษณะเป็นแบบปรนัย         4 ตัวเลือก เล่มละ 10 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการศึกษาพบว่า :

               1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  ชุดพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาพรวมมีค่าเท่ากับ  88.88/85.73  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 

                 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน     ชุดพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า โดยภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 35.73 เฉลี่ยร้อยละ 51.04  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.53  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 60.67 เฉลี่ยร้อยละ 86.67   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.72)

                 3.  ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68)  

 

 

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @