รายงานการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         รายงานการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
                    โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียน       จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผู้รายงาน      นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
สถานที่        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

                                                               บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เลย อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง ม.5/5 และ 5/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 48 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่าน
เพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สถิติที่ใช้ในการศึกษา
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า
               1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในภาพรวมเฉลี่ย 82.90/82.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ไว้ คือ 80/80

             2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @