รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานศึกษา        :   รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
                               และความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2
                               โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
ชื่อผู้ศึกษา            :   นางอรพรรณ มณีประเสริฐ
ปีที่เริ่มศึกษา         :   2560

                                              บทคัดย่อ

                การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ(1) เพื่อพัฒนาชุดฝึ กทักษะกระบวนการกลุ่ม
เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กช้นัอนุบาลปีที่2ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์80/80(2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีที่2ก่อนและหลังการทดลองการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กช้นัอนุบาลปีที่2 ที่ผู้รายงานสร้างข้ึน กลุ่มตวัอยา่ งที่ใช้
ในการศึกษาคือเด็กที่กา ลงัศึกษาในระดบั ช้นัอนุบาลปีที่2/1 ภาคเรียนที่ 2ปี การศึกษา 2560 โรงเรียน
อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500)จ านวน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดฝึกทกั ษะกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒั นาทกั ษะทางสังคมและความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับเด็กช้นัอนุบาลปีที่2จ านวน 18 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จ านวน 18 แผน แบบประเมินทักษะทางสังคมและแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย(X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และค่าที(t–testแบบ Dependent Sample)  ผลจากการศึกษา พบว่า
              (1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
และความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 2 ที่นำไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.32/83.75  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่กำ หนดไว้
             (2) ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางสังคมก่อนและหลังการทดลองโดยการใช้
ชุดฝึกทกั ษะกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒั นาทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้น
อนุบาลปี ที่ 2 หลังทดลองสูงกว่า ก่อนทดลองอยา่งมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
            (3) ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการทดลองโดย
การใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์สำหรับ
เด็กชั้นอนุบาลปีที่2 หลังทดลองสูงกวา่ ก่อนทดลองอยา่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @