การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

KRUPUNMAI SHARE

 

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
                   (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                   โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

ผู้วิจัย           นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่น

โรงเรียน        โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

ปีที่วิจัย          2560

___________________________________________________________________________


บทคัดย่อ

 

    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำนวน 8 แบบฝึก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 80 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 – 0.82 มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.25 – 0.84 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และ 3)        แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายมศึกษา เขต 18 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อคำถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

 

    ผลการวิจัยพบว่า


    1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.89/84.38 หมายความว่า นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกทักษะจำนวน 8 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 86.89 และคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.38  แสดงว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่สร้างขึ้น สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

        2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

        3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีค่าเท่ากับ 0.7573 หมายถึง นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.73

           4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อยู่ในระดับมากที่สุด
 

    โดยสรุปแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ โดยปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนต่อไป

  

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @