แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English Around Me

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          

         

ชื่อผู้ที่ศึกษา    นางสาวฐิรญาณ์ พัฒนรักษ์

 

โรงเรียน        วัดรัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2  

 

ปีที่วิจัย          2560

 

บทคัดย่อ

 

     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนวัดรัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 47 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

    ผลการวิจัยพบว่า

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 82.09/81.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 4.46  

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @