รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธี และประเพณีอีสาน วิชา สังคมศึกษา 3 รหัส ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธี
                   และประเพณีอีสาน วิชา สังคมศึกษา 3 รหัส ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม  

ผู้รายงาน     ประไพพรรณ อินธิแสง

ปีที่ศึกษา     2560

 

บทคัดย่อ

 

             การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีอีสาน วิชา สังคมศึกษา 3รหัส ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธี และประเพณีอีสาน  วิชาสังคมศึกษา 3 รหัส ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีอีสาน วิชาสังคมศึกษา 3 รหัส ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีอีสาน วิชา สังคมศึกษา 3 รหัส ส22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 จำนวน 23 คน  ได้มาโดยเทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก  แบบแผนการวิจัยใช้แบบ One Group Pretest Posttest Design   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีอีสาน วิชา สังคมศึกษา 3รหัส ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness  Index : E.I.)  และสถิติทดสอบค่าทีชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – testfor Dependent  Samples)

              ผลการศึกษาพบว่า

                 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีอีสาน วิชาสังคมศึกษา 3 ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 81.45/82.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

                 2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีอีสาน วิชาสังคมศึกษา 3 ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิผลเท่ากับ 0. 6391 คิดเป็นร้อยละ 63.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

                 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีอีสาน วิชาสังคมศึกษา 3 ส22101  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีอีสาน วิชาสังคมศึกษา 3 ส22101 อยู่ในระดับมากที่สุด (X-Bar=4.92)

 

 

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความพึงพอใจ

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @