แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3Q3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3Q3R
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พัฒนาโดย
นางสาวปานธนา  ทับทองดี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @