รายงานผลการใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการอ่าน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานศึกษา    :    รายงานผลการใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเตรียมความพร้อม
                            ในการอ่าน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา       :    นางสาวศิริพร  ลือภักดีสกุล
ปีที่เริ่มศึกษา    :    2560

                                             บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างหนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจองเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่านสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการอ่านของเด็กอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจองเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่าน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจองเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่าน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9  (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจองเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่านสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3   จำนวน 10 ชุด แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดความพร้อมในการอ่าน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และค่าที (t–test แบบ Dependent Sample) ผลจากการศึกษา พบว่า
    1.  ประสิทธิภาพของหนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจองที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.64/84.64  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
    2.  ผลการทดสอบวัดความพร้อมในการอ่านก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจอง สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพร้อมในการอ่านก่อนการใช้หนังสือภาพ คำพื้นฐานประกอบคำคล้องจอง มีค่าเฉลี่ย (= 10.21) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (= 2.54) และมีความพร้อมในการอ่านหลังการใช้หนังสือภาพ มีค่าเฉลี่ย (= 16.93) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (= 1.14) ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 51.07 และหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.64
    3.  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบวัดความพร้อมในการอ่านก่อนและหลังเรียน  โดยใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจอง สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ พบว่า  คะแนนเฉลี่ยของความพร้อมในการอ่านของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
    4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจองเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่าน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.21

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @