การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงาน        การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
ชื่อผู้รายงาน     นางจันทิราภรณ์  ผูกจิตร
                       โรงเรียนวัดสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม                 
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ปีการศึกษา      2560

                                 บทคัดย่อ

                      การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน      จับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนวัดสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 24 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย เจาะจง (simple random Sampling) โดยการจับฉลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จำนวน 20 แผน 2) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จำนวน 5 เล่ม   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะ  การอ่านจับใจความ จำนวน 30 ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จำนวน 10 ข้อ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test
                    ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.58/82.22 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังจากการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความมีค่า t-test เท่ากับ 56.76 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน      มีความแตกต่างกัน โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @