การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Holidays and Festivals  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงาน                   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Holidays
                                   and Festivals  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                                   (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา                   ณันทิกาญจน์  ริยาพันธ์
สถานที่ศึกษา               โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ปีการศึกษา                  2559

                                            บทคัดย่อ

                  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Holidays and Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Holidays and Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Holidays and Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Holidays and Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4) ศึกษาความ   พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Holidays and Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Holidays and Festivals จำนวน  8 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 18 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.84 และ  (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย       ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนตามวิธีของวิลคอกซอน (The Wilcoxon Matched-Pairs Signed–Rank Test)  
ผลการศึกษา พบว่า
                1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Holidays and Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 85.20/84.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Holidays and Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Holidays and Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ 0.7956 หรือ คิดเป็นร้อยละ 79.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ที่ตั้งไว้
               4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Holidays and Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 S.D = 0.21

 

 

3/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @