รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อรายงาน    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน    นางสาววัลภา  ลิ้มประเสริฐชัย

ปีการศึกษา    2560

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้แก่  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) อำเภอบ้านแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีห้องเดียว จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ชุด และแผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ค่าร้อยละ (%) และร้อยละความก้าวหน้า

ผลการศึกษา พบว่า

    1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.79/86.14

    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน

    3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก


 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @