รายงานผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2              

ชื่อผู้รายงาน     นางสาวอรพินท์      แซ่ลิ่ม

                     โรงเรียนบ้านหัวถนน   อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

ปีที่ศึกษา        2557

                                                                                       บทคัดย่อ   

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ก่อนเรียนและหลังเรียน   3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  ของโรงเรียนบ้านหัวถนน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 3 จำนวน 14 คน โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8  สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ จำนวน 24 แผน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย  (   X-Bar     )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  S.D  ) 

ผลการศึกษา พบว่า 

1. แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

และมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการและผลลัพธ์เท่ากับ 92.56 / 90.36   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดคือ 80 /80 

2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  

3.  ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงการอยู่ในระดับมาก                                                                                                                                  

                                                                                                     

1/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @