รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ แบบ 7E เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ แบบ 7E  
                  เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                  และความพึงพอใจ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
                  โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
ชื่อผู้ศึกษา    นางวริศรา  สัพโส
ปีที่ศึกษา      2560

                                        บทคัดย่อ
              การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E   เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ    วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา    มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 61 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน ซึ่งมาจากเทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มา 1 ห้องเรียน   โดยการจับสลาก ได้ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีจำนวน 3 ชนิดได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ จำนวน 7 ชุด 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness  Index : E.I.)  และสถิติทดสอบค่าทีชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test for Dependent  Samples)
ผลการศึกษาค้นคว้า
     1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E  
เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 77.96/77.51 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75 / 75
     2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E  
เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6878 คิดเป็นร้อยละ 68.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
     3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1  
ว30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง แรงและ
กฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อยู่ในระดับมาก (x−=4.28)
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ :ชุดกิจกรรมการเรียนรู้,  การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E,   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความพึงพอใจ

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @